YEAR: 2017-2020
COPYRIGHT HOLDER: Gao Wang, Peter Carbonetto, Yuxin Zou, Kaiqian Zhang, Matthew Stephens.